Kompleksowa opieka położnej
Kompleksowa opieka położnej POZ

Zakres opieki sprawowanej przez położną POZ

Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:

 • Edukację w zakresie planowania rodziny.
 • Opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu.
 • Opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.
 • Opiekę w chorobach ginekologicznych.
 • Opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

 • Edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety.
 • Przygotowania do porodu, z uwzględnieniem porodu rodzinnego.
 • Poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu.
 • Poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia.
 • Poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią.
 • Kształtowanie postaw rodzicielskich.
 • Edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności.
 • Profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych.
 • Edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.
 • Edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową.
 • Profilaktykę chorób wieku rozwojowego.
 • Edukację w zakresie szczepień ochronnych.

Świadczenia diagnostyczne obejmują:

 • Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego/rodzinnego.
 • Monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej.
 • Wykonywanie badania położniczego u kobiet.
 • Ocenę relacji rodziny z noworodkiem.
 • Monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia.
 • Obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego.
 • Wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów.
 • Ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków.
 • Wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania pacjenta.
 • Pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad:

 • Kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu.
 • Noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia.
 • Kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi.
 • Przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia i kobiety.
 • Przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji.

Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza.
 • przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych.
 • zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza.
 • udzielanie pomocy w okresie laktacji.
 • wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych.
 • zdejmowanie szwów.
 • cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza.
 • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych.
 • płukanie pochwy.
 • leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ.
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna.
 • ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami.
 • doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest położna.

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

 • Ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych.
 • Wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety.
 • Prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej, przygotowującej do porodu oraz połogu.

W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:

 • Lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań.
 • Lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze.
 • Pielęgniarką POZ.
 • Pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania.
 • Pielęgniarką opieki długoterminowej domowej.
 • Położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej.
 • Innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami pacjentów.
 • Przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.