Jesteś tutaj:
Zakres opieki u pielęgniarki POZ
Zakres opieki u pielęgniarki POZ

Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę POZ

Pielęgniarka POZ realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną nad pacjentem w przychodni oraz w miejscu zamieszkania jeśli są takie wskazania.


W szczególności do zadań pielęgniarki należy promocja zdrowia i profilaktyka chorób poprzez:

 • Rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u pacjentów.
 • Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych u pacjentów.
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej.
 • Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia.
 • Monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób.
 • Prowadzenie działań profilaktycznych u pacjentów z grup ryzyka zdrowotnego.
 • Profilaktykę chorób wieku rozwojowego.
 • Edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.

Kalendarz szczepień

W Polsce dokumentem regulującym kwestię szczepień jest Program Szczepień Ochronnych (PSO). Zawiera on listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych). Program Szczepień Ochronnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest aktualizowany każdego roku.

  Kalendarz szczepień ochronnych na rok 2022


Realizacja świadczeń pielęgnacyjnych poprzez:

 • Realizację opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Realizacja świadczeń diagnostycznych poprzez:

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 • Wykonywanie badania fizykalnego
 • Wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację.
 • Ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia.
 • Ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej pacjenta.
 • Wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania pacjenta.
 • Ocenę i monitorowanie bólu.
 • Ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny.
 • Pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Realizacja świadczeń leczniczych poprzez:

 • Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet
 • płukanie pęcherza
 • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem
 • zdejmowanie szwów
 • wykonywanie inhalacji
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna
 • stawianie baniek
 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
 • dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
 • doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest pielęgniarka

Realizacja świadczeń rehabilitacyjnych poprzez:

 • Rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia.
 • Usprawnianie ruchowe.
 • Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej.
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające.
 • Ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką: zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia.


W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:

 • Lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze.
 • Pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną.
 • Położną POZ.
 • Pielęgniarką opieki długoterminowej domowej.
 • Innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych.
 • Przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.
 • Rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.