Jesteś tutaj:
Status ubezpieczenia EWUŚ

Od 1 stycznia 2013 roku, osoba ubezpieczona w NFZ może potwierdzić swoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ w następujący sposób:

1. Na podstawie numeru PESEL za okazaniem dokumentu tożsamości: np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, legitymacji uczniowskiej - w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 r.ż..

  • Weryfikacja uprawnienia odbywa się w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy.
  • Efektem weryfikacji danych w systemie e-WUŚ jest określenie statusu danej osoby i jej uprawnienia do świadczeń finansowanych przez NFZ.
  • Status „zielony” oznacza, że system potwierdza w danym dniu prawo pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ.
  • Status „czerwony” oznacza, że system nie potwierdza w danym dniu prawa pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ. Status „czerwony” nie musi oznaczać, że dana osoba jest nieubezpieczona. Wskazuje, że system eWUŚ nie potwierdza uprawnienia.

2. Okazując jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, np. legitymację ubezpieczeniową, dolny odcinek druku RMUA lub zaświadczenie od pracodawcy.

  • Papierowy dokument potwierdzający ubezpieczenie jest przydatny w sytuacji, gdy system eWUŚ nie potwierdza danego dnia prawa pacjenta do świadczeń lub gdy nie można skorzystać z systemu elektronicznej weryfikacji.

3. Składając pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń - wzory oświadczeń są do pobrania poniżej.

  • Oświadczenie składane jest w sytuacji braku potwierdzenia prawa do świadczeń w systemie eWUŚ oraz braku papierowego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
  • Oświadczenie składa ubezpieczony pacjent, a w przypadku pacjentów małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny.

  •   Oświadczenie pacjenta

      Oświadczenie opiekuna